Verkoopsvoorwaarden

Bereik

Skilto.com is het exclusieve eigendom van Skilto Sprl. Deze betalingsvoorwaarden zijn gesloten tussen enerzijds Sprl van het Belgisch recht Sprl Skitlo België ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 838 263 409 en gelegen op 41 Avenue Louis Lepoutre, 1050 Brussel, hierna "Wij" of "Skilto”, en aan de andere kant personen die een Skilto Premium (“premium profiel”) willen nemen via de website http://www.skilto.com hierna “de website”. Ons Reglement betreffende Respect en recht op Privacy en de Termijnen van gebruik (met inbegrip van gedefinieerde termen) worden beschouwd als integraal onderdeel van deze voorwaarden.

1. Voorwaarde voor het verkrijgen van de status Skilto Premium

Elke contractnemer is ten minste 18 jaar oud en verklaart een handelingsbevoegdheid te hebben alvorens een profiel op Skilto.com in te voeren. Elke gebruiker die zijn diensten wil aanbieden op de site, verklaart rechtsbevoegdheid te hebben en volledige handelingsbevoegdheid. Alle mensen die niet aan deze voorwaarden voldoen volgens het Burgerlijk Wetboek, mogen hun diensten niet aanbieden op de website. De raadplegingen van de website en de diensten die deze persoon aanbiedt, vallen in dat geval onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht zich te houden aan al het voorgaande. In ieder geval, bij het verzenden van persoonlijke gegevens, moet de wettelijke voogd zelf het inschrijvingsformulier invullen of uitdrukkelijk toestemming geven aan de persoon die hij vertegenwoordigt, bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens, worden logischerwijze gegeven naar aanleiding van de aanvraag.

2. Tarieven

De prijs van elke Skilto Premium dienst op skilto.com wordt uitgedrukt in euro's. De prijs is inclusief BTW (indien van toepassing) en alle kosten inbegrepen. Tenzij er sprake is van uitdrukkelijk bepaalde speciale aanbiedingen op skilto.com, is de toegang, registratie en het gebruik van de site gratis, behalve de formule Skilto Premium. Skilto kan op elk moment haar beleid inzake vergoedingen veranderen voor het plaatsen van een online advertentie en commissies en vergoedingen voor haar diensten. In het geval van een tijdelijke verandering zal de duur ervan duidelijk worden aangegeven op de site.

3. Facturering en betaling

Facturen worden online beschikbaar gesteld in het daarvoor gereserveerde vak. Het lid aanvaardt uitdrukkelijk deze manier van facturering. In het geval van automatische betaling van de factuur, is de frequentie van de afgifte van facturen gedefinieerd op de site via uw account. Zodra u Skilto Premium advertentie online is geplaatst via uw Skilto-account, bent u de kosten voor deze service verschuldigd en wordt een factuur uitgereikt via op u account via het tabblad Skilto Premium. De vergoeding heeft betrekking op de vooraf bepaalde periode dat de advertentie online komt. Als bewijs van betaling voor uw Skilto Premium profiel, stuurt Skilto u uitsluitend een "Bevestiging Bestelling" na de betaling en een bevestigingsmail. Als om welke reden ook, technische of andere aard, uw advertentie niet weergegeven in het "Premium" van de resultaten pagina, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de kwestie zo spoedig mogelijk. Maar in reclame waarvan de inhoud niet legaal is of niet voldoet aan de voorwaarden van onze site, zal deze worden verwijderd en is er geen terugbetaling. U kunt geen advertenties plaatsen waarvan de inhoud vergelijkbaar is (meerdere advertenties voor dezelfde dienst in dezelfde afdeling). Elke aankondiging niet in overeenstemming met onze site zal worden verwijderd en er is geen terugbetaling. Zorg er voor uw advertentie te plaatsen in de stad van uw keuze. Uw advertentie wordt geplaatst tijdens de geselecteerde looptijd na betaling, indien de advertentie wordt verwijderd of desactiveerd, is het niet mogelijk om de resterende dagen te gebruiken. Er kan geen terugbetaling worden gevraagd voor ongebruikte dagen. De Skilto Premium advertentie moet gerelateerd zijn aan de sub categorie waarin zij wordt geplaatst. Het is bijvoorbeeld verboden om een profiel van tuinman te plaatsen in de categorie massage. In dat geval wordt de advertentie verwijderd en zal er geen terugbetaling gebeuren. Advertenties met een beledigend of pornografisch karakter, spam, fraude of mogelijke overtredingen van de regels op het auteursrecht worden geenszins aanvaard en worden onder geen beding terug betaald. Skilto behoudt zich het recht tot bewerken of verwijderen van inhoud en advertenties. Elke aankondiging niet in overeenstemming met onze site zal worden verwijderd en niet worden terugbetaald. De verzamelde gegevens vallen onder onze regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

4. Belastingen, Tax

Gebruikers en leden van de site zijn aansprakelijk voor alle belastingen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten en onze website. Skilto wijst elke aansprakelijkheid af voor heffingen op transacties op hun site. Of u nu een vennootschap (bedrijf) of natuurlijke persoon (particulier) bent, de BTW-toepassingen kunnen van toepassing zijn op uw transacties. Afhankelijk van de frequentie van uw transacties, kan de BTW zich daarop baseren. Andere belastingen, zoals zakelijke belasting of loonbelasting zal dan ook van toepassing zijn. Leden van de site erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat de BTW en andere belastingen en heffingen van toepassing zijn op hun situatie in overeenstemming met de geldende wetten in het land.

a. belasting op toegevoegde waarde

Over het algemeen is de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) van toepassing op alle kosten, integratie-en transactiekosten, betaald door de eigenaars die wonen, een vaste verblijfplaats hebben of gevestigd zijn in een landen van de Europese Unie. Het BTW-tarief toegepast door Skilto is het standaard tarief voor België (21%).

i. Ondernemingen

Skilto laat u geen BTW betalen op het bedrag van uw factuur als uw bedrijf is gevestigd in een land van de Europese Unie en een geldig intracommunautair BTW-nummer heeft in het land waarin uw bedrijf gevestigd is of het land waar u BTW-nummer is afgegeven niet België is. Bovendien moet het bedrijf akkoord gaan met de hieronder vermelde voorwaarden: U verklaart en garandeert dat het BTW-nummer dat u verstrekt aan skilto.com overeenkomt met uw bedrijf en dit bedrijf is gevestigd in een land van de Europese Unie ;U verklaart en garandeert dat alle transacties op uw rekening zullen gebeuren aan de hand van het BTW-nummer van u bedrijf dat u verstrekte aan skilto.com; U verklaart en garandeert dat het BTW-nummer en alle andere door u verstrekte informatie actueel is, juist en nauwkeurig en dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt bij eventuele wijzigingen of updates met betrekking tot deze informatie; skilto.com behoudt zich het recht om aanvullende informatie te vragen, te bevestigen en te controleren op de geldigheid van uw accountgegevens aan de autoriteiten zoals de wet dit toestaat. U geeft skilto.com de uitdrukkelijke toestemming informatie te verzamelen en te verkrijgen van de autoriteiten. Daarnaast gaat u akkoord met skilto.com alle informatie over uw account te bieden op het eerste verzoek van skilto.com; skilto behoudt zich het recht u alle toepasbare BTW te laten regelen, maar niet als het door u voorziene BTW-nummer niet geldig blijkt te zijn. U geeft skilto.com het onherroepelijke recht u creditkaart te debiteren van alle toepasbare BTW die niet in rekening werd gebracht. Als u niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, zal de extra belasting op u factuur worden toegevoegd. Wegens een richtlijn van de Europese Unie is de toepassing van BTW verplicht via elektronische weg. skilto herinnert u er ook aan elke verstrekking van onjuiste informatie in een poging zicht aan de BTW te onttrekken kan resulteren in civiele boetes en strafrechtelijke vervolging.

ii. Particulieren

Particulieren kunnen profiteren van duty-free facturering. BTW is dus van toepassing op alle kosten, toevoegingen en commissies op transacties, betaald door particulieren die verblijven, een wettelijke verblijfplaats hebben of gevestigd zijn in de landen van de Europese Unie.

5. Betwisting van de factuur

Elke betwiste factuur moeten worden ingediend binnen 30 dagen na hun uitgifte via het ticketsysteem onder de rubriek Contact.

6. Garantie en aansprakelijkheid

Skilto doet haar best om u de best mogelijke service te geven. Toch kan verantwoordelijkheid Skilto verantwoordelijk worden gesteld wanneer we onze contractuele verplichtingen niet kunnen naleven ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht door wetgeving en jurisprudentie. skilto is aansprakelijk voor elke direct en voorspelbare schade door het gebruik van de site. In geen geval kan skilto verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winst, omzet, tijd, gelegenheid of ieder ander indirect verlies of schade veroorzaakt door nalatigheid of enige andere oorzaak. De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van skilto.

7. Bewijs van de transacties

De geregistreerde informatie, opgeslagen in de computersystemen van skilto in redelijk veilige omstandigheden, zal worden beschouwd als bewijs van de communicatie, de bestellingen en betalingen tussen de beide partijen. Archiveren van facturen wordt gedaan op een betrouwbare en duurzame manier en kan als bewijs worden aangewend.

8. Rechtsregime

Skilto zal haar best doen om elk geschil in der minne te regelen. Als u niet tevreden bent over de wijze van afwikkeling van de feiten en een beroep wil doen op een rechter, gelden deze regels. Het contract is opgemaakt volgens het Belgisch recht. Elke partij geeft exclusieve bevoegdheid dat elk geschil kan worden voorgelegd in een Belgische rechtbank.